Deskundig, betrouwbaar en integer

Wat doen wij?


Vier overheidsinstanties houden toezicht op de gezondheidszorg. Dit wordt ook wel extern toezicht genoemd, ter onderscheiding van het interne toezicht op een zorgorganisatie door de raad van toezicht of raad van commissarissen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en –verzekeraars op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De twee andere instanties, Autoriteit Consument & Markt en Autoriteit Persoonsgegevens, zijn niet exclusief voor het toezicht op de gezondheidszorg maar hebben daarin ook een belangrijke toezichtstaak.

De overheid wil de kwaliteit van het bestuur in de zorg en het interne toezicht verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wanbeleid en onbehoorlijk bestuur harder aan te pakken. Andere maatregelen zijn:

De verantwoordelijkheden over en weer van bestuurders en toezichthouders aanscherpen. Bijvoorbeeld door verplichte accreditatie en registratie van zorgbestuurders en het aanpassen van de governancecode.
Het externe toezicht op goed bestuur versterken.
De medezeggenschap voor patiënten en cliënten versterken. Hierdoor houdt het bestuur meer rekening met de behoeften van de cliënt.
Daarnaast gaat de overheid goede initiatieven van instellingen om het bestuur te verbeteren, waar mogelijk, ondersteunen. Meer informatie over de maatregelen vindt u in de kamerbrief over goed bestuur in de zorg van minister Schipper van 13 januari 2016.

In de kamerbrief wordt gesproken over de waarde gedreven eisen die de commissie Halsema stelt aan het bestuur en het interne toezicht. Deze laten zich goed verbinden met de eisen die de zorgsector zelf definieert in de Zorgbrede Governancecode en met de eisen die terug te vinden zijn in de gedragscode voor bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD), de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, bestaande wet- en regelgeving op het gebied van goed bestuur en de brief van het kabinet over financieel beheer en toezicht op de semipublieke sector. De eisen die gesteld worden aan de raden van bestuur en raden van toezicht zijn samen te vatten met de volgende kwalificaties:

 Open en integer

 Omgevingsbewust en participatief

 Doelgericht en doelmatig

 Lerend en zelfreinigend

 Verantwoordend en transparant

Wat kunnen wij u bieden?

– De nieuwe functie (informeel)Toezichthouder Zorg

De functie Toezichthouder Zorg is een nieuwe en unieke functie in de gezondheidszorg. Een Toezichthouder Zorg is gericht op het verhogen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening door het vergroten van inzicht, gerichte verbeteracties, structurele borging van organisatorische aanpassingen en het hoog op de agenda houden van kwaliteit en veiligheid van zorg bij de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, management en zorgprofessionals. De Toezichthouder Zorg kan helpen om aan de hiervoor genoemde eisen van de overheid tijdig te voldoen en u te helpen het noodzakelijke interne toezicht te realiseren.

Het introduceren van de functie Toezichthouder Zorg komt ook  voort uit de wens om de positie van de cliënten in de zorg te versterken. Met name cliënten in de langdurige zorg zijn uiterst kwetsbaar en afhankelijk. Het introduceren van cliëntgerichte zorg vraagt van de zorgaanbieders een omslag in het denken en benaderen van de cliënt en zijn familieleden. Er dient uitdrukkelijk aandacht te worden besteed aan wat de cliënt zelf wil en niet (meer) wil. Wij kunnen u helpen dit binnen uw zorginstelling een duidelijke plaats te geven.

– Kwaliteitsadviseur Zorg

Bij complexe situaties in de organisatie of in de cliëntenzorg kan Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling u adviseren hoe daarmee om te gaan. Denk daarbij aan het optreden van een crisis (bv. verscherpt toezicht door de IGJ), medisch ethische- en juridische vraagstukken (casuïstiekbesprekingen), zorginhoudelijke kwesties voor Raad van Bestuur, (para)medici, management en dergelijke.

Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling kan ook ingezet worden als extern en onafhankelijk voorzitter voor de onderzoekscommissie bij een calamiteit (niet-natuurlijke dood of ernstig blijvend letsel) bij diverse zorgaanbieders.

– Conflictbemiddeling

Ook kan Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling ingezet worden bij interne of externe conflicten. Er is ruime ervaring in mediation en in het bij elkaar brengen van  partijen. Ook kan vroegtijdig de angel uit een conflict gehaald worden zodat escalatie wordt voorkomen.

– Tuchtzaken

Wanneer u besluit een tuchtzaak tegen een van uw (ex)medewerkers aan te spannen kan Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling u helpen bij het opstellen van het klaagschrift en het indienen daarvan. Ook kan voor u de tuchtprocedure gevoerd worden bij het tuchtcollege. Ook in het geval een tuchtzaak tegen u of een van uw medewerkers is ingediend, kan voor procedurele bijstand en advies worden gezorgd.

Werkwijze van  Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling

Peters  Juridisch Advies en Conflictbemiddeling volgt de ontwikkelingen binnen de zorgsector op (inter-) nationaal niveau, evenals de recente bestuurlijke vraagstukken (governance code) en “best practices”.  Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling  beschikt over ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en kan voor zowel de bestuurder als de managers en zorgprofessional op inhoudelijk gebied optreden als gesprekspartner.

Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling streeft naar een professionele, transparante relatie met haar opdrachtgevers. Tijdens calamiteiten en/of het opgelegd zijn van verscherpt toezicht door de IGJ is de samenwerking en betrokkenheid intensief en oplossingsgericht. In de periode na opheffing van verscherpt toezicht kan verdere begeleiding plaatsvinden om de verbeteringen te borgen en kritisch te volgen.

Samengevat zijn de diensten van  Peters  Juridisch Advies en Conflictbemiddeling

 • Advisering bij crisissituaties en complexe casuïstiekbesprekingen (medisch-ethische-, juridische vraagstukken, pilots in regelgeving en zorginhoudelijke kwesties). Extern en onafhankelijk voorzitterschap van een onderzoekscommissie bij calamiteiten in de zorg.Het onderzoeken, analyseren en een bijdrage leveren aan het structureel oplossen van calamiteiten en klachten in de zorgverlening geconstateerd door de eigen organisatie en/of door de IGJ.
  Bij verscherpt toezicht ingesteld door de IGJ, of (zeer) hoog risico hierop: advisering over maatregelen die kunnen leiden tot het opheffen van verscherpt toezicht en inzicht geven in de risicovolle situaties in de zorg.
 • Het opzetten, uitvoeren en verslaglegging van onafhankelijke toezichtbezoeken in de gezondheidszorg.
 • Advisering op het gebied van medicatieveiligheid, toepassing wet Zorg en Dwang, personele deskundigheid
 • Het inzetten of begeleiden van tuchtzaken
 • Een rol als ervaren gesprekspartner in gesprek met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, (Hoger) Management, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en/of de zorgprofessionals over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid van de zorgverlening, recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, ‘best practices’ etc.
  Het opzetten en geven van scholing (op maat) gericht op het verhogen van de kwaliteit, veiligheid van de zorgverlening aan en welbevinden van cliënten.
  Toetsingen en het voorkomen van vrijheidsbeperkingen in het kader van de Wet Zorg en Dwang.